Firmy zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego mogą spodziewać się wizyty biegłego rewidenta, który zweryfikuje zgodność dokumentów z faktycznym stanem finansowym przedsiębiorstwa. Jakie jednostki podlegają audytowi sprawozdań finansowych? W jakim celu są one wykonywane?

Audyt sprawozdań finansowych – kiedy się go wykonuje?

Wykonanie audytu finansowego jest konieczne w przypadku firm, które:
– zatrudniają pracowników w liczbie powyżej pięćdziesięciu (pod uwagę brani są pracownicy pełnoetatowi),
– osiągają dochody z tytułu sprzedaży towarów i usług w kwocie przekraczającej pięć milionów euro (netto, w przeliczeniu na polską walutę) w skali roku obrotowego,
– w końcu roku obrotowego wykazują sumę aktywów równą lub przekraczającą kwotę dwóch i pół miliona euro (również w przeliczeniu na złotówki).

Ponadto obowiązkowemu audytowi sprawozdań finansowych podlegają instytucje takie jak:
– banki,
– kasy oszczędnościowe,
– kasy kredytowe,
– przedsiębiorstwa działające na zasadzie funduszy inwestycyjnych,
– przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem akcjami, obligacjami i innymi papierami wartościowymi,
– zakłady ubezpieczeń,
– zakłady reasekuracji,
– spółki akcyjne.Prywatne firmy lub organizacje, stowarzyszenia i towarzystwa mogą poddać się dobrowolnemu audytowi w celu usprawnienia procesów kontrolnych wewnątrz przedsiębiorstwa.

Jaki cel ma audyt sprawozdań finansowych?

Głównym celem audytu przeprowadzonego przez rewidenta jest weryfikacja faktycznej kondycji finansowej jednostki z treścią ujawnioną w przedstawionym przez nią sprawozdaniu finansowym. Weryfikacja odbywa się w oparciu o księgi rachunkowe oraz pozostałą dokumentację udostępnioną przez przedsiębiorstwo. Po jej przeprowadzeniu rewident wystawia opinię, na podstawie której ocenia się, czy dana firma może w dalszym ciągu funkcjonować na obecnym rynku. Pozytywna opinia zależy od tego, czy prognoza finansowa na najbliższy rok finansowy jest pomyślna – jeśli nie istnieje zagrożenie utraty płynności finansowej przed przedmiot kontroli, działalność gospodarcza może być kontynuowana.

Co więcej, w trakcie audytu sprawozdań finansowych kontroluje się zgodność dokumentów z przepisami prawa gospodarczego, w szczególności ustawy o prowadzeniu rachunkowości oraz z założeniami Międzynarodowych Standardów rachunkowości.

Artykuł powstał we współpracy z GLC

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ