Zarówno kredytobiorca, jak i kredytodawca mają swoje interesy. Gdy zaciągasz kredyt, zależy Ci na tym, by był on niskooprocentowany, a jego wysokość odpowiadała Twoim oczekiwaniom. Bank natomiast chce się upewnić, że pieniądze zostaną zwrócone, dlatego może zastosować zabezpieczenie kredytu – osobiste lub rzeczowe.

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu

Nazwa sugeruje, że rzeczowe zabezpieczenia kredytu to zabezpieczenie za pomocą fizycznego przedmiotu. W wielu przypadkach jest to prawda, ale do tego rodzaju zabezpieczenia zalicza się także blokadę środków na rachunku bankowym czy kaucję.

Generalnie rzeczowymi zabezpieczeniami kredytu są najczęściej:

  • Hipoteka – a więc zastaw nieruchomości, np. domu, mieszkania lub innego budynku, które bank „przejmie” w przypadku braku spłaty zadłużenia. Ustanowienie tego zabezpieczenia wymaga sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do ksiąg wieczystych.
  • Zastaw ogólny – podobnie jak w powyższym przykładzie, z tym że może on dotyczyć dowolnej rzeczy ruchomej. Co ważne, rzecz ta może międzyczasie stać się własnością kogoś innego. Bank nadal będzie miał prawo do zaspokajania roszczeń za jej pomocą.
  • Zabezpieczenie przez przywłaszczenie – w tym wypadku prawo własności jest przenoszone na bank.
  • Zabezpieczenie za pomocą kaucji – ma miejsce w przypadku, gdy kredytobiorca przekazuje bankowi pewną kwotę lub papiery wartościowe stanowiące zabezpieczenie w przypadku braku spłaty zobowiązania.
  • Blokada środków – tak jak wspomnieliśmy wcześniej, kredytobiorca może zgodzić się na blokadę środków na koncie, która będzie skuteczna, gdy zobowiązania względem wierzyciela nie zostaną zaspokojone.

Osobiste zabezpieczenie kredytu

W przypadku osobistego zabezpieczenia kredytu kredytobiorca (lub inna wskazana osoba) jest osobiście odpowiedzialny za zabezpieczenie. Co ważne, w tym wypadku osoba taka odpowiada całym swoim majątkiem, który posiada w momencie, gdy bank stara się odzyskać wierzytelności.

Do osobistych zabezpieczeń kredytu należą:

  • Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem – jest ono udzielane bankowi, więc w razie problemów ze spłatą bank może łatwo odzyskać środki z konta
  • Poręczenie wekslowe lub weksel in blanco – zobowiązanie do spłaty zadłużenia przez wystawcę weksla – podpisane przez wystawcę
  • Poręczenie udzielone przez osobę trzecią – poręczyciel zostaje zobowiązany do spłaty zadłużenia, jeżeli kredytobiorca nie wywiązuje się z tego obowiązku
  • Zabezpieczenie za pomocą wierzytelności – bank otrzymuje prawo do otrzymania wierzytelności swojego dłużnika

Zabezpieczenie kredytu nie jest stosowane w każdym wypadku. Jest ono ściśle związane z ryzykiem wyliczonym przez bank, związanym z udzieleniem kredytu. Przed podjęcie decyzji o udzieleniu kredytu bank oblicza zdolność kredytową kredytobiorcy. Na jej podstawie określa możliwą wysokość kredytu oraz wspomniane ryzyko. Gdy jest ono wysokie, bank żąda dodatkowego zabezpieczenia rzeczowego lub osobistego. To ostatnie jest najczęściej stosowane w przypadku młodych firm o niskiej zdolności kredytowej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ